Lekar manazerka

Idemo dalje, zajedno

Zdravstvena za?tita se menja. Iz tog razloga kao globalni lider u medicinskoj tehnologiji, uslugama i re?enjima sara?ujemo sa drugima da bismo odgovorili na najve?e izazove u bran?i.

Zdravstvena za?tita se menja. Kao i mi.

Pogledajte na koji na?in ostvarujemo bolje rezultate sa pacijentima – dok istovremeno odr?avamo tro?kove na istom nivou ili ih smanjujemo.

Pro?itajte kako to radimo

Dobro do?li u Medtronic Srbija

Saznajte vi?e

ZA PACIJENTE I NEGOVATELJE

Informacije o stanjima i terapijama, uz korisnu podr?ku.

PRO?ITAJTE VI?E

Za zdravstvene radnike

Alatke i resursi koji ?e vam pomo?i da pru?ite jo? bolju negu.

PRO?ITAJTE VI?E

KARIJERE KOJE MENJAJU ?IVOT

Pogledajte na koji na?in zaposleni kompanije Medtronic prave razliku.

SAZNAJTE VI?E

POSLUJEMO odgovorno i odr?ivo

Otkrijte za?to je to glavni fokus u kompaniji Medtronic.

SAZNAJTE VI?E
Omar Ishrak, izvr?ni direktor kompanije Medtronic

Predsednik i izvr?ni direktor Omar Ishrak je na Tviteru

Pratite ga