lekar usmiaty

ZDRAVSTVENI RADNICI

Proizvodi, terapije i usluge – kao i novi na?ini za pobolj?anje efikasnosti bolnica. Napravimo zajedno korak dalje u nezi pacijenata.

INFORMACIJE ZA LEKARE

Kompanija Medtronic zna koliko ste posve?eni pomaganju pacijentima da rukovode svojim zdravljem. Delimo va?u posve?enost sa ?eljom da pru?imo do?ivotna re?enja koja vam mogu pomo?i u kontrolisanju hroni?nih zdravstvenih problema pacijenata. Na? asortiman obuhvata razli?ite proizvode, od dijagnosti?ke opreme do terapija kojima se reguli?u dugoro?ni zdravstveni problemi koje druge terapije nisu uspele da re?e.

Kako biste pristupili za?ti?enim informacijama o proizvodu morate biti registrovani korisnik.

Ukoliko ve? jeste registrovani korisnik, kliknite ovde.

Ukoliko niste registrovani korisnik, odaberite opciju za odricanje od odgovornosti i kliknite na dugme ?Registruj se" kako biste zapo?eli svoju registraciju.

Da, razumem i sla?em se da ?e informacije biti prenete kompaniji Medtronic Inc, korporaciji iz SAD, kao i da ?e se te informacije koristiti i ?tititi u skladu sa Izjavom o privatnosti kompanije Medtronic.